تنه دوز،یقه دوز و وسط کار

تنه دوز،یقه دوز و وسط کار , خانم جهت پیراهن مردانه نیازمندیم , تماس تایکهفته(محدوده افسریه) و