تعدادی چرخکار و میاندوز کار

تعدادی چرخ کار و میاندوز کار , تی شرت مردانه خانم دوز , و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم