تعدادی چرخکارووردست ماهر

تعدادی چرخ کارووردست ماهر , مانتودوز در منطقه نسیم شهر ـ 021