تعدادی چرخکارمانتودوز و

تعدادی چرخ کارمانتودوز و , وردست(خانم وآقا)درشهریار , تسویه نقدی(تماس تایکهفته)