تعدادی راسته دوزماهرجهت کار

تعدادی راسته دوزماهرجهت کار , درتولیدی پوشاک مردانه(تریکو) , محدوده یافت آباد نیازمندیم و