تعدادی خیاط ماهر و دستیار

تعدادی خیاط ماهر و دستیار , آقا جهت کار در تولیدی مانتو , با جای خواب (تماس تا یکهفته) ـ