یقه دوز و مچ و دم پا دوز

یقه دوز و مچ و دم پا دوز , پیراهن فرنگی نیازمندیم , حوالی خاوران