چرخکار ماهر مجلسی دوز

چرخ کار ماهر مجلسی دوز , خانم در محیط زنانه , ( محدوده مترو علم و صنعت ) -