چرخکار مانتو مجلسی

چرخ کار مانتو مجلسی , وردست چرخ کار، اتو کار، وسط کار , با حقوق ثابت، تسویه نقدی عبدل آباد