چرخکار مانتو مجلسی

چرخ کار مانتو مجلسی , وردست، اتو کار،وسط کارنیازمندیم. , الگوسازی،برش،ژورنال(قواعد) ـ