چرخکار زنانه دوز

چرخ کار زنانه دوز , وردست چرخ کار - وسط کارخانم , (باتجربه) نیازمندیم ـ