چرخکار راسته دوز

چرخ کار راسته دوز , و فیلتو زن شلوار نیازمندیم , ( محدوده رسالت )