چرخکار خانم جهت دوخت لباسکار

چرخ کار خانم جهت دوخت لباسکار , دکمه مادگی زن و اتو کار , در منزل خودتان(تماس تا 1هفته ) نارمک - گلستان