چرخکار ، زیگزاگ دوز،وسط کار

چرخ کار ، زیگزاگ دوز،وسط کار , خانم نیازمندیم , (محدوده منوچهری،تماس تایکهفته) ـ