چرخکار ، تنه دوز

چرخ کار ، تنه دوز , یقه دوز ، مچ دمپادوز , (حوالی میدان شهدا) ـ