چرخکارمانتودوز،وردست چرخکار

چرخ کارمانتودوز،وردست چرخ کار , دگمه مادگی زن و اتو کارنیازمندیم , (تسویه‎ نقدی+بیمه)تماس تا یکهفته _