پیراهن آزادگان

پیراهن آزادگان , با بیمه، عیدی و مزایای قانونی , 1 تعدادی تنه دوز ماهر , پیراهن فرنگی , 2 چندنفرخانم خرجکارچین , ودیپلمه طراحی دوخت