مادگی دکمه دوز ،وسط کار

مادگی دکمه دوز ،وسط کار , تنه دوز و کارگر ساده خانم , یا آقا با مزد عالی و تسویه هفتگی ـ