شرکت تولیدی پوشاک

شرکت تولیدی پوشاک , در محدوده سی متری جی , جهت تکمیل کادر تولید , خودبه افراد زیر نیاز دارد: , , 1. چرخ کار ماهر , 2.زیگزاگ دوز حرفه ای , 3. میاندوز کار حرفه ای ,