شرکت تولیدی واقع در

شرکت تولیدی واقع در , شهرک صنعتی نصیرآباد , به 15نفرنیروی چرخ کارماهر , خانم و آقا باشرایط سنی زیر , 30سال جهت تکمیل خط تولید , نیازمنداست.(داخلی200و201) 134 -