راسته دوز ، وسط کارخانم

راسته دوز ، وسط کارخانم , و اتو کش،یقه دوزپیراهن فرنگی , (نبردجنوبی)تماس تایکهفته و