دونفرچرخکار کتان دوز

دونفر چرخ کار کتان دوز , و لی دوز ماهر نیازمندیم , (حومه پاکدشت) و