خیاط چرخکار پرده

خیاط چرخ کار پرده , محدوده نمایشگاه بین المللی