خیاط خانم یا (آقاباجای خواب)

خیاط خانم یا (آقاباجای خواب) , ماهربه برش،دوخت وتعمیرات , جهت شخصی دوزی فوری نیازمندیم -