تولیدی ایرانیان

تولیدی ایرانیان , به تعدادی خیاط ماهرونیمه ماهر , وسط کارباحقوق ثابت نیازمنداست