فروشگاه اینترنتی 20 بافت

تعدادی یقه دوز، دکمه مادگی زن

تعدادی یقه دوز، دکمه مادگی زن , دوسوزنه زن و وردست چرخ کار جهت , تولیدی پیراهن اسپرت(خانم یاآقا)