فروشگاه اینترنتی 20 بافت

تعدادی چرخکار

تعدادی چرخ کار , جهت دوخت شلوار زنانه , تسویه نقدی (غیرسیگاری)