تعدادی چرخکار و وردست

تعدادی چرخ کار و وردست , چرخ کار،پیش کار و اتو کار , نیازمندیم(محدوده مارلیک) -