تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخ کار و زیگزال دوز , خیلی ماهر خانم یا آقا،وسط کارخانم , واردبه بسته بندی(تماس1هفته)