تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخ کار و زیگزال دوز , خانم جهت شلوار زنانه،محدوده , افسریه ومسعودیه،تماس تایک هفته