تعدادی چرخکار و تخته کار

تعدادی چرخ کار و تخته کار , کارگرساده جهت کاردر , تولیدی کیف نیازمندیم و