تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخ کار ماهر , جهت دوزندگی مانتو , با مزد خوب و کار دائم نیازمندیم