تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخ کار ماهر , شلوارزنانه دوز و وسط کار , بامزدعالی(محدوده سه راه افسریه)