تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخ کار ماهر , تمیز دوز جهت دوخت مانتو , (محدوده خزانه )