تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخ کار ماهر , لباس مجلسی دوز نیازمندیم , با بیمه ( تماس یکهفته )