تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر

تعدادی چرخ کار ماهر و نیمه ماهر , و وسط کار خانم و بیرون بر , نیازمندیم(حوالی میدان خراسان)