تعدادی چرخکار ماهر مانتو

تعدادی چرخ کار ماهر مانتو , ( باجای خواب ) و بیرون بر , تعداد چرخ بالا نیازمندیم