تعدادی چرخکار شلوار دوز

تعدادی چرخ کار شلوار دوز , فاستونی و الیک زن خانم یا آقا , محدوده بهارستان - تماس تا یکهفته ـ