تعدادی چرخکار زنانه دوز

تعدادی چرخ کار زنانه دوز , لباس مجلسی(خانم)نیازمندیم , درمحیطی کاملازنانه (ساکن شهرری)