تعدادی چرخکار راسته دوز

تعدادی چرخ کار راسته دوز , تریکو مردانه آقا و خانم , و وسط کار خانم نیازمندیم