تعدادی چرخکار خانم

تعدادی چرخ کار خانم , ماهر و نیمه ماهر , محدوده دولت آباد (تماس تایکهفته) -