تعدادی چرخکار خانم

تعدادی چرخ کار خانم , محدوده سی متری جی نیازمندیم ( داخلي103 ) 2 ـ