تعدادی چرخکار خانم، ماهر

تعدادی چرخ کار خانم، ماهر , و نیمه ماهر، تمام وقت یا پاره وقت , درمحیطی کاملا زنانه، محدوده شهران و