تعدادی چرخکار تنه دوز

تعدادی چرخ کار تنه دوز , یقه دوز، سه سوزنه زن , و وسط کار نیازمندیم شهرک ولیعصر