تعدادی چرخکار تریکودوز

تعدادی چرخ کار تریکودوز , بچه گانه ومردانه باتیراژکاربالا , محدوده افسریه نیازمندیم -