تعدادی چرخکار ، زیگزاگ دوز

تعدادی چرخ کار ، زیگزاگ دوز , میان دوزکار و وسط کار , نیازمندیم(محدوده نازی آباد)