تعدادی چرخکارماهرشلواردوز

تعدادی چرخ کارماهرشلواردوز , کتان و وسط کارخانم یا آقا , والیک مادگی زن نیازمندیم محدوده زمزم