تعدادی تنه دوز ، یقه دوز

تعدادی تنه دوز ، یقه دوز , دو سوزنه جهت دوخت پیراهن , مردانه نیازمندیم- نصیرآباد -