به تعدادی چرخکارنیمه ماهر

به تعدادی چرخ کارنیمه ماهر , خانم یاآقاجهت تریکو مردانه , نیازمندیم (تماس یکهفته )