به یک چرخکار راسته دوز

به یک چرخ کار راسته دوز , و وسط کارتریکو ( خانم وآقا) , نیازمندیم حوالی مسعودیه ـ